DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

PGS.TS Phan Quốc Hưng

Giám đốc TT

Khoa học đất

2

TS. Nguyễn Thế Bình

Phó Giám đốc

Vi sinh vật

3

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

Nhân viên

Nông học

4

PGS.TS. Cao Việt Hà

Nhân viên

Khoa học Đất

5

PGS.TS Lê Thị Giang

Nhân viên

Quy hoạch

6

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Nhân viên

Quản lý đất đai & GIS

7

TS Đinh Hồng Duyên

Nhân viên

Sinh học đất

8

TS. Cao Trường Sơn

Nhân viên

Phòng phân tích đất &MT

9

TS. Nguyễn Xuân Hòa

Nhân viên

Quy hoạch môi trường

10

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên

Quy hoạch đất đai

11

ThS. Nguyễn Khắc Năng

Nhân viên

Trắc địa – Bản đồ và GIS

12

ThS. Nguyễn Tú Điệp

Nhân viên

Khoa học đất

13

CN. Nguyễn Thị Lịch

Thủ quỹ

Văn phòng

14

CN. Vũ Thị Hằng

Kế toán

Kế toán

15

CN.Trần Thị Trinh

Kế toán

Kế toán

16

KS. Ngô Hồng Quân

Nhân viên

Lái xe