Chức năng

• Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cho các địa phương thuộc ngành Tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;
• Hợp tác và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên đất và môi trường, nông nghiệp, nông thôn, nôn dân ( đo đạc xây dựng bản đồ địa ch ính và cấp giấy chức nhận quyền sử đụng dất,quy hoách ử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch nông nghiệp, điều tra thoái hóa đất, điều tra xây dựng bản đồ nông hóa – thổ nhưỡng và đánh giá phân hạng đất, nước nông nghiệp, quy hoạch môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, xử lý phế thái, nước thải sinh hoạt và công nông nghiệp chống ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học nông nghiệp, biến đổi khí hậu, nghiên cứu phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai);
• Tham gia thẩm định hồ sơ đấu thầu đề tài khoa học, các dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
• Dịch vụ và cung ứng thành tựu khoa học như: chuyên giao quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp,  nông thôn, nông dân, kinh doanh sản phẩm mới do cơ quan sản xuất (chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt công nông nghiệp, phân bó hữu cơ vi sinh, phân đạm viên nén, phân đa nguyên tố, các sản phẩm tự hủy, công nghệ tiêu hủy chất độc hóa học), tư vấn nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Nhiệm vụ

• Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học do cơ quan giao về lĩnh vực tài nguyên đất, nước và môi trường, nông nghiệp nông thôn. Tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới.

• Tổ chức triển khai và hợp tác với các Sở, phòng ban, các đơn vị đủ tư cách pháp nhân, các cơ sở sản xuát thực hiện các dự án chuyển giao khoa học công nghệ, các hợp đồng kinh tế khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

• Phối với với các sở Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm chức năng thuôc các tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ cơ sở, kỹ thuật viên thuộc ngành Tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định.

• Tổ chức dịch vụ cung ứng các sản phẩm khoa học công nghệ mới theo đúng quy định hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng, uy tín và đúng quy định của Nhà nước.

• Tổ chức hợp đồng, đấu thầu các dự án, thẩm định hồ sơ thầu, thẩm định dự án và hợp tác với các cơ quan, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài ngước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.