ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên đề tài

Năm thực hiện

       Chủ đầu tư

1

Nghiên cứu luận cứ phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái thành phố Hải Phòng

2008

 

2

Xử lý tàn dư cây lúa, hành tỏi, rau quả và tái chế thành phân hữu cơ trả lại cho đất, làm phân bón cho cây trồng tỉnh Hải Dương

2010

 

3

Điều tra đánh giá và xây dựng mô hình xử lý phế thải làng nghề Nông nghiệp nông thôn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

2012

 

4

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình

2018

Tỉnh Thái Bình

5

Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam

2019 -2020

Tỉnh Hà Nam

 6

 Nghiên cứu sản xuất phân già thành phân hữu cơ – vi sinh dạng viên nén tại tỉnh Phú Thọ

 2020-2022

 Tỉnh Phú Thọ