Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường
Tên tiếng Anh: Centrer for Land resources and  Environmental technology
– Tên giao dịch quốc tế: CLRET
– Trụ sở của Trung tâm đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Số điện thoại:  Fax: 024.3876 0375
Email: ttkttndmt@gmail.com

Thành lập năm 1998, theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHNN1 ngày 01/4/1998 của Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Trung tâm Địa chính thuộc Khoa Tài nguyên & Môi trường đã và được nâng cấp đổi thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất & Môi trường trực thuộc trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, theo QĐ số 2168/QĐ-NNH ngày 22/11/2011 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Trung tâm được Nhà nước cấp giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề số 198/ĐK-KH&CN ngày 30/01/2008, thay đổi lần 3 ngày 15/05/2017 theo thông tư 115 có con dấu riêng, tài khoản riêng với chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên môi trường đó là: Tư vấn các dịch vụ khoa học công nghệ; Thẩm định các gói thầu, dự án tư vấn thuộc ngành Tài nguyên môi trường và Nông nghiệp Nông thôn; Bồi dưỡng nghiệp vụ TNMT cho cán bộ; Đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; Quy hoạch Nông nghiệp; Quy hoạch Nông thôn mới và các chương trình Nông nghiệp nông thôn Nông dân; Điều tra đánh giá và phân hạng đất đai; Tư vấn và chuyển giao quản lý dữ liệu GIS, GPS; Đánh giá tác động môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Quan trắc môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường, triển khai các đề tài, DA liên quan đến biến đổi  khí hậu và các ứng phó; Sản xuất và chuyển giao các sản phẩm mới thuộc ngành Tài nguyên môi trường và ngành Nông nghiệp phát triển Nông thôn…..