Đối tác

   1. Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường
   2. Trung tâm điều tra, đánh giá tài nguyên đất – Tổng cục Quản lý đất đai
   3. Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên & Môi trường
   4. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT, Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh
   5. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa
   6. UBND Tỉnh, Sở NN & PTNT, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang
   7. UBND Thành phố, Sở TN&MT, Sở KHCN, Sở NN&PTNT Hà Nội
   8. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Thái Bình
   9. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Hà Giang
   10. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
   11. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT, Sở KHCN tỉnh Hải Dương
   12. UBND Tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, Sở KHCN tỉnh Hà Nam
   13. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
   14. UBND Tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai
   15. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Hưng Yên
   16. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Hòa Bình
   17. UBND Tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình
   18. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Nghệ An
   19. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Phú Thọ
   20. UBND Tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk
   21. UBND Thành phố, Sở NN & PTNT, Sở TN&MT thành phố Hải Phòng
   22. UBND Tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình
   23. UBND Tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang