DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn

1

PGS.TS Phan Quốc Hưng

Giám đốc TT

Khoa học đất

2

TS. Nguyễn Thế Bình

Phó Giám đốc

Vi sinh vật

3

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân CTV Nông học

4

PGS.TS. Cao Việt Hà

CTV

Khoa học Đất

5

PGS.TS Lê Thị Giang

CTV

Quy hoạch

6

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

CTV

Quản lý đất đai & GIS

7

TS Đinh Hồng Duyên

CTV

Sinh học đất

8

TS. Cao Trường Sơn

CTV

Phòng phân tích đất &MT

9

TS. Nguyễn Xuân Hòa

CTV

Quy hoạch môi trường
10 ThS. Nguyễn Khắc Năng CTV Trắc địa – Bản đồ và GIS

11

Nguyễn Thị Nhung

Nhân viên

Văn phòng

12

ThS. Nguyễn Tú Điệp CTV Khoa học đất

13

CN. Nguyễn Thị Lịch

CTV

14 KS. Lê Quang Huy Nhân viên  Kế toán
15 KS. Nguyễn Cao Cường Nhân viên Quản lý đất đai
16 KS. Ngô Hồng Quân Nhân viên  Lái xe