Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh: Xây dựng mô hình thu...

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh “Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam” do TS. Nguyễn Thế Bình – Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm đã được tổ chức vào 9h30 – 11h30 ngày 19/05/2022 tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Hà Nam. Tham gia buổi nghiệm thu có Ông Nguyễn Đức Vượng – Phó Chủ tich UBND tỉnh Hà Nam (Chủ tịch hội đồng), Ông Nguyễn Tất Nhiên – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam (Phó Chủ tịch hội đồng), các thành viên hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm và các thành viên chủ chốt tham gia đề tài.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Tại cuộc họp, TS. Cao Trường Sơn thư ký đề tài đã đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các kết quả của đề tài. Đề tài đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: i) Phân tích và đánh giá chi tiết thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam; ii) Thiết kế và vận hành thí điểm 2 mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ứng dụng kỹ thuật “Vòng tròn chuối” quy mô hộ và cụm gia đình, các mô hình được thiết kế dựa trên cơ sở phân loại rác tại nguồn để tận dụng triệt để nguồn phế liệu (chất hữu cơ và vật liệu tái chế) có trong rác thải sinh hoạt nhờ đó tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu chi phí xử lý môi trường. iii) Đánh giá hiệu quả của mô hình: Các mô hình xử lý được theo dõi và giám sát tác động môi trường trong thời gian 6 tháng và cho kết quả tốt. Bên cạnh đó hiệu quá kinh tế và kỹ thuật của các mô hình đều có tính khả thi cao.

Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ dễ phân hủy bằng kỹ thuật vòng tròn chuối tại xã Xuân Khê huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất kết luận đề tài đã hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra theo thuyết minh đề cương được phê duyệt. Các mô hình xử lý được lãnh đạo xã Xuân Khê (nơi triển khai mô hình) đánh giá có hiệu quả và khả năng ứng dụng cao. Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, sản phẩm của đề tài để nộp lưu chiểu. Đối với mô hình quản lý rác thải sinh hoạt ứng dụng kỹ thuật vòng tròn chuối phù hợp với định hướng phân loại rác thải tại nguồn đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và phù hợp với nội dung tiêu chí 17 – Tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 nên cần xem xét các biện pháp triển khai, nhân rộng trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *